Jesus till Mänskligheten

Om Varningen

01.07.2017 16:18

Varningen, för många, kommer bli en skrämmande händelse, när det kommer verka som om världen har kommit till ett slut

Torsdag 12 juli 2012, Kl. 10:50

Min högt älskade dotter, låt ingen människa underskatta påverkan som Varningen kommer ha på hela mänskligheten. Varningen för många kommer bli en skrämmande Händelse, när det kommer verka som om världen har kommit till ett slut. Många kommer bevittna vad som kommer ses vara en katastrofal förekomst när två kometer kommer att kollidera och explodera nära jordytan.

Eldflammor kommer verka som om en vulkan har brutit ut i skyarna och många kommer vara skrämda. Strålarna av röd eld är Strålarna av Mitt Blod, Strålarna av Min Barmhärtighet, Given till alla utav er som en Gåva av sådan magnitud som ingen människa kan kunna uppfatta vad som händer. Många kommer att känna en eld brinna genom sina själar, som om solens hetta överväldigar dem. Inuti kommer de att känna en brännande hetta, fram till känslan av insikten gör att de kan bevittna skådespelet av deras själar.

Många kommer känna jorden skaka, som om det vore en jordbävning. Marken kommer skaka, jämra sig och många kommer falla ner, greppa tag om vad de kan för beskydd. Dock kommer marken inte att öppnas upp och svälja dem. För detta är inte en fysisk jordbävning utan en övernaturlig.

Innan detta inträffar kommer värdemönstren ha ett utbrott. Mitt Kors kommer att framträda efter en explosion i skyarna. Många kommer gråta bittra tårar av ånger och sorgsenhet och kommer uthärda smärtan av förödmjukelse på grund av deras synder. Andra kommer skrika och svära eftersom de inte kommer kunna stå emot Upplysningen, ett Gudomligt Tecken, på grund av smärtan av Helvetets Eldar då Mitt Tecken av Barmhärtighet kommer visa dem det öde som väntar dem, såvida de inte ångrar sig och förändar sina sätt.

De goda själarna som älskar Mig kommer också att lida, eftersom många utav dem också kommer bli befläckade med synden men de kommer ta emot omedelbar Syndaförlåtelse. De kommer också bli ödmjukade när deras synder av högmod visas för dem. Många kommer att stanna inomhus i några dagar efteråt och många kommer behöva klara sig själva på grund av bristen på tjänster. Detta är varför ni behöver förbereda er.

Det kommer också att bli en period av lidande, där alla själar kommer uthärda smärtan av Skärselden då deras Rening äger rum. På det här viset kommer många uppleva en Uppenbarelse av deras själars tillstånd och bli ödmjukade på ett sätt som de aldrig har erfarit förut. Så många människor kommer acceptera vad som händer och kommer veta att de har blivit Givna en stor Gåva utav Min Nåd och Min Gudomliga Barmhärtighet.

Omvändelsen kommer vara global och på en skala, inte bevittnat sedan Min Död på korset. Miljarder kommer vända sig till Gud, eftersom Sanningen kommer att vara uppenbar. De kommer veta exakt vad som kommer att hända på Domedagen och de kommer veta hur de ska rädda sina själar, eftersom Min Kärlek kommer att ha omslutit dem. De kan bli hela igen i sinne, kropp och själ.

Mitt Kors kommer att vara Beviset på Min Yttring utav Min Gudomliga Barmhärtighet, Lovad till mänskligheten så länge. Det kommer att synas i skyarna över hela världen. Ett lugn kommer nedstiga utöver jorden som ett resultat av denna Handling av Gudomligt Ingripande Givet till Guds barn för att väcka dem från deras slummer.

Men de fallna änglarna kommer attackera alla Guds barn genom deras hängivna armé som kommer vägra Min Frälsnings Bägare. Så bittra, med hjärtan av sten och angripna med satans befläckelse, kommer de att slåss mott dem som älskar Gud. Deras antal kommer inte att vara en svårighet för dem som följer Sanningen, dock kommer deras hat inspirera dem att konspirera onda handlingar som kommer förstöra denna lugn och ro.

Detta kommer iscensätta en plan att övertyga världen att denna händelse faktiskt var en kosmisk olycka som de kommer att säga att vetenskapsmän kan bevisa. Många kommer tyvärr tro att detta är fallet och många utav Guds barn kommer falla tillbaka till det gamla syndfulla liv de en gång förde. Kampen om själar kommer då att inledas och det kommer att ta en tid att nå den slutliga konfrontationen när Min Andra Ankomst kommer bringa ogudaktigheten till ett slut.

Mina kära efterföljare, tillåt inte dessa avslöjanden att bringa rädsla. Förbered er istället för denna Ärorika Händelse och tillåt era själar att omfamna Den. Acceptera denna underbara Gudomliga Handling, för att stärka er beslutsamhet och för att sprida vidare Min Kärlek bland era familjer och vänner. Var stolta över era band till Mig, er Jesus, och hjälp Mig frälsa de själarna som kommer vägra att acceptera Min Barmhärtighet.

Gå. Förbered er. Jubla, för tiden är nära.

Jag älskar er.

Er Jesus

 

Jungfru Maria: Jag gråter tårar av blod för dem och mitt Hjärta är tungt

Söndag 7 oktober 2012, Kl. 11:00

Mitt barn, snälla be för mina förlorade barn som ökar i antal varje dag. De gör inte och inte heller kan de, tro på min Son och vänder sig åt andra hållet. Jag gråter tårar av blod för dem och mitt Hjärta är tungt. Vad förlorade dem är och vad tomma de känner sig. Jag ber att Gud, i Sin Barmhärtighet, kommer öppna deras förhärdade hjärtan snart.

Varningen är nära, mitt barn. Mina barn behöver förbereda sig. De som skyr dessa Heliga Meddelanden, från min Son och min Evige Fader, kommer behöva stå till svars inför Gud. Många har förstört detta Uppdrag och har uppmuntrat själar att vända sig bort. Många sådana själar har dött sedan, i Dödssynd. Vore de att acceptera Bönerna Givna till mänskligheten, genom Korstågsbönerna, skulle de ha blivit räddade. Dem som inte kommer acceptera dessa Meddelanden får inte jobba med den onde för att underminera Guds Ord. Ni måste be om den Hjälp som behövs för att finna frid inuti er.

Det har blivit profeterat, att sluttidsprofeten inte skulle bli accepterad, även om, mycket omvändelse kommer bli uppnådd genom spridningen av Guds Ord. Det kommer att vara på er egen risk att avvisa den Hjälp som Skickas från Himlen, vid denna tid, för att hjälpa er att rädda era själar. Förolämpa inte min Son genom att inte lyssna. Ni må vända dövörat till när ni läser dessa Meddelanden från Himlen, men ni måste lyssna först. Er fria vilja betyder att ni kan välja vilken väg ni vill gå. Er fria vilja betyder inte att ni har rätten att medvetet häda gentemot den Helige Ande.

När Varningen äger rum kommer ni bli fyllda med Sanningens Ljus. Er själ kommer upplyst och ni kommer se vilka goda gärningar, och dåliga gärningar, ni har utfört genom era liv. Vid det skedet, kommer många utav er omfamna Guds Kärlek. Beklagligt nog, kommer många att vara för envisa att acceptera sina missgärningar. De kommer bli bortkastade och kommer lida fruktansvärt.

Var förberedda vid alla tillfällen. Tiden är knapp.

Er älskade Mor

Guds Moder

Frälsningens Moder

 

Elden av den Helige Ande kommer kännas i hjärtat hos var och en

Söndag 9 december 2012, Kl. 19:00

Min högt älskade dotter, det är Min Önskan att inte skrämma Mina efterföljare, för att demonstrera Kärleken och Medkänslan vilken Jag håller i Mitt Hjärta för varje man, kvinna och barn.

Det är på grund av Min Kärlek för varenda en utav Guds barn, inklusive dem som trotsar Guds Ord, som Jag Önskar att täcka dem med Min Flamma av Barmhärtighet.

Var förberedda, alla utav er, för snart kommer ni bevittna Guds Kraft och Hans Gudomliga Ingripande i världen när han komma stoppa allt under en period av femton (15) minuter.

Elden av den Helige Ande kommer kännas i hjärtat hos var och en.

För dem som är i ett tillstånd av Nåd, kommer det att vara en känsla av lycka, kärlek och medkänsla för Mig, er Jesus.

För dem i ett tillstånd av förlåtlig Synd, ni kommer känna smärtan av Skärselden, men ni kommer tidigt bli renade och sedan kommer ni känna en djup känsla av kärlek inuti era hjärtan för Mig.

För dem utav er i Dödlig Synd, ni kommer att uppleva eländet och smärtan som om ni har blivit störtade ner i Eldarna i Helvetet. Vissa utav er, i detta tillstånd av Synd, kommer bönfalla om Min Förlåtelse till förmån för att stoppa ert inre lidande. Detta kommer Jag att Bevilja er om ni kan finna sann ånger i era hjärtan och acceptera att era Synder orsakar Mig grov skada och smärta, för de förolämpar Gud.

Sedan kommer det finnas de stackars olyckliga själarna som kommer att spotta på Mig, slåss med Mig och sedan vända sina ryggar. Skräcken, de kommer känna kommer vara på grund av att deras själar är angripna av satan. De kommer inte kunna stå ut med smärtan, när de bevittnar Mitt Ljus och de kommer springa in i den ondes omfamning, vars mörker bringardem tröst.

Slutligen kommer där vara dem som omedelbart kommer att dö på grund av den chock de kommer uppleva. Vänligen be för dessa själar varje dag, för era böner kommer vinna dem inträde till Mitt Rike.

Detta Är ett av de Största Miraklen någonsin Beviljats åt Guds barn.

Min Uppenbarelse till er, under denna Händelse, kommer väcka upp er till det faktum att Mitt Löfte, att komma tillbaka för att rädda den mänskliga rasen så att de kan Ärva det kommande Ärorika Liv, snart kommer bli realiserat.

Er Jesus

 

Denna Stora Belysning utav Samvetet kommer att hållas efter att Min heliga ställföreträdare har lämnat Rom

Onsdag 20 februari 2013, Kl.19:30

Min högt älskade dotter, även om det kan tyckas orättvist att Guds barn ska behöva lida under den falske profeten och antikrists regeringstid, var medveten om detta: Alla själar i världen måste utstå smärtan från avvisandet och det lidande, vilken Jag Uthärdade, i viss mån, för att bli Renade.

Jag, genom Min Stora Barmhärtighet, kommer att säkerställa att denna Rening sker snabbt. Därefter kommer Mina följeslagare att expanderar i antal, i beredskap för Min Andra Ankomst. Min Fader kommer att vaka över alla de prövningar, som kommer att märkas av alla Hans barn, med stor ömhet i Hjärtat. Han kommer att Ingripa när de ondskefulla förföljelserna, förorsakas de Kristna, överskrider vad som är tillåtet och Han kommer att förstöra sådana onda människor.

Ni måste nu invänta Min Gudomliga Barmhärtighetshandling, för det kommer att sålla bort de goda ifrån de onda. Denna Stora Belysning av Samvetet kommer att hållas efter att Min heliga ställföreträdare har lämnat Rom.

Förbered er för att rädda era själar. De envisa själarna i bland er, ni kommer att få en mycket kort tid för att böja på era knän, i ödmjukhet, för att be om Min Barmhärtighet. Och därefter kommer Trumpeterna att frigöras och profetiorna, som leder fram till slutet kommer att avslöjas, såsom förutsagts.

Er Jesus

 

Du kommer stå ensam inför Mig - utan någon bredvid dig

Fredag 15 november 2013, Kl. 20:00

Min högt älskade dotter, genom Befogenheten från Min Fader, Gud den Allrahögste, Önskar Jag Informera alla dem som lider, i Mitt Namn, att tiden för Varningen att äga rum är nära.

Dem utav er, som har fått vetskapen om det här, Min Stora Dag av Barmhärtighet, kommer snart att se Tecknen. Ni måste bekänna era överträdelser inför Mig, så att ni kommer bli lämpligt förberedda för denna händelse, som kommer chocka världen.

Jag Gör detta snart, så att Jag kan Rädda de människorna som har klippt navelsträngen, som binder dem till Mig, innan det är för sent. Ni måste lita på Mig och samlas i bön så att själar i mörker inte går förlorade innan Jag kan Bevilja dem Immunitet för deras synder. Se nu in i era hjärtan och själar och se dem som Jag Ser er. Vad ser ni? Kommer ni vara förmögna att stå framför Mig och säga; "Jesus, jag gör allt Du Önskar av mig, för att leva det liv som Du Förväntar Dig att jag skall göra."? Kommer du säga; "Jesus, jag sårar Dig, eftersom jag inte kan hjälpa det, så snälla ha Barmhärtighet över min själ." Eller kommer du säga; " Jesus, jag har syndat, men bara för att jag behövde försvara mig."?

Du kommer stå ensam inför Mig- utan någon bredvid dig. Jag kommer visa dig din själ. Du kommer att se varenda fläck på den. Du kommer att återuppleva synden och därefter kommer Jag ge dig tid att be Mig visa dig Min Barmhärtighet. Inte för att du är berättigad till Min Barmhärtighet- men bara för att Jag bestämmer Mig för att ge denna Gåva till dig.

Min Dag kommer att dagas, oväntat, genom Tecknen som kommer att Ges till er i förväg.

Jag har Spenderat tre år för att försöka öppna era ögon för Sanningen. Vissa utav er har accepterat det. Andra har slängt tillbaka det i Mitt Ansikte. Nu är det dags för Min Gudomliga Barmhärtighet och endast dem som öppnar sina hjärtan till Mig, och som accepterar Mig, kommer att Ges chansen att återlösa sig själva.

Var tacksamma för Min villkorslösa Kärlek.

Er Jesus

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode