Jesus till Mänskligheten

Utvalda Meddelanden

01.04.2013 16:49

Mina Ord till er nu kommer bli hörda, ännu en gång, på den Sista Dagen. Kom ihåg dem.

Söndag 28 april 2013, Kl. 17:40

Min högt älskade dotter, Jag kommer vid denna tid för att Varna dig om sveket av dem som du omger dig med i detta Uppdrag. Många kommer att tvingas att vända ryggen åt detta Uppdrag och du får aldrig springa efter dem. Jag sprang aldrig efter dem som förföljde Mig. Istället erbjöd Jag Mig som ett Lamm till slakt, för att rädda själar.

Titta, nu, då de utnämnda falska profeterna, som förbereds av satan, snart kommer att omfamnas av dem som säger att de är Guds tjänare. Deras profetior, som alla förnekar Sanningen, kommer att användas för att vanära dig. Låt ingen tro, för en sekund, att Mina Meddelanden, som Ges till världen för att förbereda mänskligheten för Min Andra Ankomst, inte kommer att dras isär.

Min dotter, dessa hinder måste ignoreras av dig. Genom din lydnad, kommer Jag att Göra dig starkare, för tiden är inte på din sida för att säkerställa att de Nådegåvor Jag Häller över mänskligheten erhålls av alla.

Mina sanna profeter, för det mesta, är okunniga om den Heliga Skrift eller profetiorna som Givits till världen genom Min Barmhärtighet. De behöver inte citera utdrag ur Bibeln, eftersom Jag inte Bett dem att göra detta. Mitt Ord Ges som det Är. Min Bibeln Är Helig. För att extrahera delar av den, i syfte att stödja någon Gudomlig Uppenbarelse, är inte tillåten. När ett Meddelande Ges av Mig, skriver profeten vad Jag Dikterar och är aldrig ombedd att kopiera utdrag som Givits till världen genom Mina Apostlar.

Jag Är större än alla som tjänar Mig. Mitt Ord Är Heligt. Mina Gåvor till er Ges för att förbereda era själar och det är därför alla äkta profeter får böner, som antänder lusten att förena sig till Mitt Hjärta.

Förföljelsen, som du kommer att uthärda, kommer att fortsätta och blir värre. Och precis när du tror att du inte kan klara av mer, kommer Jag Bevisa Min Gudomliga Närvaro för världen. Lid med värdighet Min lilla. Försvara inte Mitt Ord, oavsett hur frestande det är, även när du presenteras med ondskefulla lögner.

De som känner Mig kommer också veta när ord inte kommer från Mig, för Jag Bor i deras hjärtan. Ändå är satan så slug att han kan imitera Mig, med ett undantag. Han kan aldrig erkänna att Jag kom i köttet eller att Min Kropp är Närvarande i den Heliga Eukaristin.

Min Ande ökar nu och kommer att fortsätta att resa sig mot de onda krafterna. Varje demon kommer att dräpas av Mina änglar, tills inte en enda är kvar på den Sista Dagen.

Mina Ord till er nu kommer att höras ännu en gång på den Sista Dagen. Kom ihåg dem.

"Jag Är Begynnelsen och Slutet. Jag kommer, som Utlovat, för att Ge er Evigt Liv. Res er, alla ni som tror på Mig och acceptera Sanningen. Kom till Mig. Låt Min Faders Vilja Regera över den Nya Himlen och den Nya Jorden. Gläd dig, ty Jag kommer med fred och enighet för alla dem vars namn är i de Levandes Bok. Min slutliga Konvention har uppfyllts. Min Regeringstid har kommit. Res er och acceptera Guds Hand."

Den dagen då ni hör dessa Ord kommer vara den dagen ni kommer veta Sanningen.

Låt dig inte luras, för bara Gud och Gåvorna av Gudomlig Uppenbarelse, kan Ge er den kärlek, frid, glädje och konverteringen, vilken sveper över världen genom dessa Meddelanden. De är en Gåva. De är avsedda att visa dig den Sanna Vägen till ert rättmätiga Arv. Acceptera dem med barmhärtighet och tacksägelse i din själ.

Er älskade Jesus

En ny typ av kors kommer att införas

Tisdag 30 april 2013, Kl. 15:40

Min högt älskade dotter, Min Auktoritet kommer aldrig att försvagas och som ett ljus, kommer blekna i mitten på en tjock dimma, men den kommer alltid att vara synlig, även om den kan reduceras, till bara har ett svagt skimmer.

När världen förändras igen, då ondskans ande skapar delning efter delning, så är det bara Guds Ljus som kommer att stödja er. Min Närvaro kommer att märkas av dem som kommer till Mig för hjälp, för Jag kommer aldrig att överge er, speciellt när ni känner att allt är hopplöst. Ingenting annat än Sanningen kommer att hjälpa er att hantera, när bristen på kärlek som är uppenbar i världen idag ökar, då människors hjärtan blir till sten.

Sanningen finns i Bibeln. Den är maten som människan kan leva efter nu och i framtiden. Mycket snart kommer det att bli omöjligt att köpa en Bibel, eftersom många nationer kommer att följa de nya lagarna, särskilt i Europa, vilket kommer att förbjuda alla böcker som främjar Guds Ord.

Brevet skrivs nu för att signalera till alla dem som är i den Katolska Kyrkans tjänst. Snart kommer alla Mina heliga tjänare informeras om de förändringar, som de kommer att få veta, är till Kyrkans bästa.

De nya reglerna, som kommer att se till att ändringar görs för bönerna till den Heliga Mässan, kommer att verka oskyldiga. För många, de kommer inte att märka skillnaden, men det kommer att relatera till den Heliga Eukaristin och Min Närvaro i Den. Ordet "fira minnet av" kommer att användas och alla Kyrkor kommer snart att bli avskalade från sina skatter. Tagandet av skatterna, inklusive guldtabernaklen - som kommer att ersättas med sådana tillverkade av trä och sten - blir ett av de Tecken, som de håller på att insamla åt den Nya Världsreligionen.

Kyrkorna kommer att ändras inom deras väggar och detta kommer att innebära skändning av Altaren. Monstransen, som innehar den Heliga Eukaristin, kommer att börja försvinna och de dagar då Min Heliga Hostia är exponerad kommer att komma till ett slut.

Kasta förakt på Mitt Ord nu och ni kommer att gråta tårar när dessa handlingar ställs inför er. Snart, inte långt efteråt, kommer de plagg som bärs av Mina heliga tjänare, ändras och en ny typ av kors kommer att införas. Det nya illdådet kommer inte att baseras på det enkla Korset. Istället kommer den att innehålla, diskret, huvudet på odjuret.

Jag Ber er att samla Mina Heliga Krucifix nu och förvara dem i era hem, tillsammans med vigvatten. Jag Uppmanar er alla att hålla fast vid Sanningen om vad Jag har Sagt. Sen vill Jag att ni fullständigt ska lita på Mig. Tro aldrig att Jag lämnar er i händerna på den onde. Jag kommer att vara nära er hela tiden. Jag skall utgjuta särskilda välsignelser på huvudet på Mina älskade, trogna heliga tjänare för att hålla dem sammanflätade med Mitt Heliga Hjärta.

Håll era hjärtan nära Mig och till varandra. Trösta och stärk varandra, för ni måste älska varandra, mer än någonsin, före och under tiderna framöver. Jag Är er familj. Ni är Min. Vi kommer att förbli enade, tills tiden då trumpeterna dånar ut och tillkännagivandet slutligen görs att Jag Skall Uppenbara Mig, i Min Andra Ankomst. Då kommer ni att känna den glädje och frid som Jag har Lovat er. Då kommer allt lidande att upphöra.

Er Jesus

De som i ilska skriker mot Mitt Ord och deklarerar att Det kommer från satan, kommer att vistas med odjuret för Evigt

Fredag 24 maj 2013, Kl. 21:50

Min högt älskade dotter, Min Röst hörs överallt, på varje plats och i varje Tempel tillägnat tillbedjan av Gud, där kommer det att finnas störningar. Medan många kommer att visa vördnad till Mig, till Min Undervisning, till Min Kyrka, när de hör Min Röst, eftersom Det kräver uppmärksamhet nu, kommer de att täcka sina öron.

Min Röst kommer att falla för döva och envisa själar. Min Röst, Mitt Ord och Mitt Rop kommer att ilsket avvisas och spottas ut, eftersom Jag Är förföljd för sista gången på jorden. Detta är det sista Ropet för att dra till sig Guds barn in i Min Barm, innan Min Andra Ankomst, men ändå kommer många människor, förvirrade av lögner som sprids av demoner, vända sig bort och förkasta Min Barmhärtighet.

Jag kommer återigen att förkastas av dem som uppehåller sig i Guds Hus, prästerna och alla dem som inte accepterar Sanningen. Den slutliga förolämpningen mot Mitt Namn kommer att ses av er alla inom kort. Dem av er som täcker för ögonen och går runt med ögonbindlar på era ögon kommer, så småningom, se Sanningen som den Ges till er vid den här tiden.

Jag kan inte skapa splittring inom Min Kyrka, för då skulle Jag förneka Mig Själv. Min Kropp är Kyrkan och Den kan aldrig dö, men det kommer att bli dem inom Den, som kommer att avvisa Mig. Precis som Jag avvisades första gången, kommer de, den här gången, försöka förstöra Mig, innan Jag kommer, för att ta med Mig den Slutliga Frälsningen som Utlovats till människan.

Människan är svag. Människan är okunnig och inte värdig Min Barmhärtighet. Människan är envis. Människan fick Sanningen under Min Tid på jorden, men förstår fortfarande inte Mitt Löfte. Min Återvändo, i den Andra Ankomsten kommer att påskyndas genom avvisandet av Min siste profet. Profeten som har blivit Sänd för att Ge er Guds Slutgiltiga Ord för att förbereda era själar, kommer att lida fruktansvärt. Det är Mig, Jesus Kristus, som ni förtalar när ni kritiserar Mina Heliga Ord som Givits till Guds profet. Det är Guds Ord, som Ges för att förbereda er för att kämpa mot antikrist, som ni avvisar. Genom att göra detta, förstör ni själar, ni förhindrar dessa själar från att komma in i Mitt Paradis.

Dem som säger elaka saker om Mina Meddelanden kan inte rättfärdiga deras avsky, deras ilska eller deras logik, eftersom de är fulla av misstag, som har sitt ursprung genom Högmodets Synd. Snart kommer Sanningen att bli svår att urskilja från lögnerna genom den nya världsorganisationen, som kommer att presentera den hedniska nya världsreligionen.

Om ni inte lyssnar till Mig nu, kommer ni att bli mobbade till att acceptera detta onda substitut. Det kommer att vara klätt i ett glittrigt, förgyllt exteriör. Det kommer till och med att imponera på de mest hängivna efterföljare i bland er och det kommer förvrida er lojalitet till Mig och kommer att vara beundrat av alla. Det här kommer vara religionen som kommer att konvertera ateister till att tro på en stor lögn. Ingen frid kommer att komma till dem som kommer att följa denna hedniska avskyvärdhet.

Rädsla och avsky för varandra kommer att manifesteras, där bror kommer att slåss mot bror och där mänskligheten kommer att delas i två delar. Ena halvan kommer att acceptera den förvrängda sanningen av denna nya världsreligion, som kommer att ledas av många kyrkor, många trosuppfattningar, även den Katolska Kyrkan. Den andra halvan kommer att bestå utav dem som verkligen älskar Mig och som kommer att förbli trogna till Sanningen.

När ni inte accepterar Sanningen- Sanningen som finns i den Heliga Bibeln- kommer ni att leva en lögn. Ni kommer inte att ha någon kärlek kvar för Mig i era själar om ni accepterar lögnerna som ges till er.

Och medans Mitt Ord verkar heretiskt idag, som det var under Min Tid på jorden, kommer många utav er att sluka dessa Meddelanden när ni är utsvultna efter Sanningen, när antikrist kommer att kontrollera era nationer. Ni kommer att kräla på era magar och skrika efter Mig. Ni, som hädade emot Mig, kommer vilja skära av era tungor, för att ni kommer då att inse hur era ord förolämpat Mig. Jag inväntar Tålmodigt denna dag, men skulle ni stå framför Mig och förhindra Mig att nå ut till själar, kommer Jag att förhindra er. Skulle ni fortsätta att häda mot Mig, genom att förklara Mina Meddelande för satans verk, då kommer ni aldrig att bli förlåtna. För det är den största Synden mot Gud.

Kom ihåg att Jag kommer till Guds barn denna sista gång för att uppfylla Min Faders Förbund. Hans Vilja kan nu Göras på jorden så som det är i Himlen. Inte en enda utav er kan förhindra detta från att hända. Inte en enda utav er, trots att några hatar Mig, kan förhindra Min Andra Ankomst. De som i ilska skriker mot Mitt Ord och deklarerar att det kommer ifrån satan kommer att vistas med odjuret för Evigt.

Er Jesus

Dessa Meddelanden kommer att vara de Sista som Ges till er innan den Stora Dagen då Jag kommer för att Döma

Lördag 25 maj 2013, Kl. 21:49

Min högt älskade dotter, den smärta som profeterna kände, som kom före dig, har aldrig riktigt varit känd. Men deras last var tung. Till skillnad från visionärerna arbetade de ensamma och nekades varje form av acceptans.

Profeterna var hatade eftersom de profeterade i Guds Namn och för att de berättade om framtida tragedier, som skulle falla på människan på grund av syndens befläckelse. De levde ensamma och skrämmande liv och föll många gånger på grund av svårigheterna i deras Uppdrag. De fann det svårt att förstå profetiorna och många var okunniga gällande betydelsen av Orden, som dikterades åt dem. Många var osäkra om de verkligen var profeter överhuvudtaget, men genom frukterna av deras Uppdrag, när de kunde se spridningen av Guds Ord i världen och hur snabbt omvändelsen bevittnades, kunde de förstå.

De flesta av Guds profeter var avskydda, gjorda till åtlöje och betraktades som kättare. Många blev förvisade till vildmarken och torterade, bara för att de var budbärare Sända av Gud.

Profeter är Skickade till världen, bara på grund av Guds Kärlek, för att förbereda Hans barn för händelser, som kommer att ha en inverkan på frälsningen av deras själar.

Profeterna har fått olika Uppdrag.

I vissa fall, blev de Sända för att Varna mänskligheten om faran att inte lyda Fadern. Andra var Sända för att Varna om konsekvenserna som skulle drabba människan, om de skulle falla i svår Synd. I andra fall, var det för att Varna mänskligheten mot dem som skulle orsaka förföljelse mot dem och att försöka förhindra att Guds Ord skulle ge näring åt Hans barn. Och sen var det Johannes Döparen, Sänd för att förbereda Guds barn för Messias Ankomst, Guds Ende Son, Sänd för att återlösa dem i Guds Ögon. Men de ville inte lyssna på Honom. De ödmjukaste bland Judarna lyssnade dock och accepterade Mig, Jesus Kristus, Människosonen, men de heligaste och de allra äldsta tjänarna, inom dåtidens kyrka, vägrade att acceptera Sanningen.

Och nu har du Min dotter blivit Sänd att förbereda vägen för Min Andra Ankomst så att Jag kan föra med Mig Frälsning till världen och så att Mitt Nya Paradis kan förverkligas. Det har blivit förutsagt, men kommer de att lyssna? Sorgligt nog, inte. De vägrar att tro att Min Fader kan Sända Sluttidens profet under deras livstid. Genom att göra det, förnekar de Guds Heliga Evangelium. De tror att Min Andra Ankomst inte kommer att äga rum förrän långt in i framtiden. Detta misstag är inte orsakad av deras kunskap i den Heliga Skrift, utan på grund av deras felaktiga mänskliga resonemang, genom vilken ingen del av Mitt Löfte att komma igen kan förstås.

Det Ärorika Arvet av er framtid, som väntar er, är ert.

Det är åt varenda en utav er, oavsett hur svärtade eller rena era själar är, men ni måste vara förberedda och vara på alerten, eftersom varje demon från Helvetet strövar omkring på jorden just nu och kommer att försöka att hindra er genom andra. Satan vill inte att Min Fader för hem Sina barn till deras rättmätiga Arv. Han kommer att sprida lögner, orsaka förvirring och distrahera er. Hans lömska och svekfulla sätt kommer vara så hårfin och han kommer att jobba genom andra själar, som tillåter dem själva att var öppna för sådana frestelser. Folk kommer, därför, inte tro att Gud någonsin skulle Sända en ny profet till världen på detta vis. Det är onödigt kommer de att säga. De kommer att istället bli lurade till att tro på de falska profeterna och eftersom de finns så många utav dem - ulvar i fårakläder - kommer de att dras till dem som kommer säga allt de vill höra. Påhittade saker. Tydligt kamouflerat i heligt språk, som kommer att dölja fruktansvärda lögner, som besudlar Mitt Heliga Ord.

Du, Min dotter, kommer vara den enda som talar Guds Sanna Ord för hela världen att höra, under denna tid. Där finns även andra profeter från Gud, men deras Uppdrag är annorlunda. Du kommer att bli tillfrågad att tala Sanningen, men Sanningen kommer att chocka, precis som den kommer att frälsa själar.

För dem i bland er som påstår sig känna Mig, tror ni inte att Min Fader skulle Sända en sista profet för att förbereda er, genom Kraften av den Helige Ande, innan Min Andra Ankomst? Känner ni inte Honom? Vet ni inte hur Stor Hans Kärlek Är? Känner ni inte till vidden av Hans Stora Medlidande? Om ni gör det, då kommer ni att lyssna till dessa Meddelanden från Himlen. Dessa Meddelanden kommer att vara de Sista som Ges till er innan den Stora Dagen då Jag kommer för att Döma.

De som lever sina liv enligt Guds Ord och som inte känner till dessa Meddelanden har inget att frukta. De som accepterar dessa Meddelanden och Varningar, som inte accepterar andra doktriner än de som Jag, Jesus Kristus, Ger åt världen, Har inget att frukta, ty deras kommer vara riket av Mitt Nya Paradis.

Dem som kommer att vägra Min Barmhärtighet, som vandrar iväg från Mig och som förstör sina själar genom att hedra satan och alla hans tomma löften, istället för deras Gud och Skapare, kommer att förvägras Evigt Liv, såvida de inte bönfaller Mig om Barmhärtighet.

Det finns fortfarande tid kvar att förnya era liv. Det är väldigt enkelt. Kom till Mig och Jag kommer att Skydda er. Dessa profetior relaterar till framtiden och de kommer att förverkligas. Avvisa dem som nonsens och ni kommer att ångra den dagen ni vände ryggen mot Sanningen Utlovat till er då ni är Guds avhållna barn.

Er Jesus

Det kommer att vara inom det Romerska Imperiet som den stora vämjelsen kommer att resa sig emot Mig

Lördag 15 juni 2013, Kl. 16:48

Min högt älskade dotter, precis som Jag, Gick ensam under den långsamma och smärtfulla Vandringen till toppen av berget Golgata, så kommer också Min Kvarlevande Armé att gå.

När Jag Gick på den här plågsamma backen, var Jag omgiven av hundratals Romerska soldater som hindrade dem längs vägen som ville ge Mig tröst. Även om det inte skulle ha varit nödvändigt för sådana stora mängder soldater att bara vakta en man, var deras närvaro till för att visa flera ting. De ville visa Mina efterföljare och alla som försökte sprida Sanningen av Min Förkunnelse, vem som bestämde. Detta fientliga beteende var att hota och trakassera dem som vågade visa trohet till Mig.

Judarna förnekade Mig och därefter förrådde de Mig. Romarna korsfäste Mig och det var i Rom som Min käre apostel Petrus fick Instruktioner att forma Min Kyrka på jorden, eftersom Jag ville att Min Kyrka bildades bland dem som förföljde Mig.

Då Min Andra Ankomst snart kommer att äga rum och Mitt Slutliga Uppdrag, att komma tillbaka för att ge mänskligheten den sista frälsningen Jag Utlovat, blir avtäckt, kommer det förgångna att upprepas. Judarna kommer fortfarande att förneka Mig, fram tills dess att Varningen äger rum. Guds fiender, överallt, kommer att resa sig emot Mig. De som älskar Mig och de som säger att de representerar Mig kommer att förråda Mig.

Det kommer att vara inom det Romerska riket som den stora vämjelsen kommer att resa sig emot Mig. Babylon, det Romerska imperiets hem och där nationerna som har övergivit Gud till förmån för falska gudar är belägen, kommer att vara sätet från vilket alla lögner kommer att spys ut ifrån.

Odjuret med de tio hornen är Europa och i Rom kommer en armé att resa sig emot Mig. De kommer, återigen, att vara ansvariga för korsfästelsen innan den Stora Dagen. De kommer att åstadkomma den sista förnedringen, när de korsfäster och förstör Min Mystiska Kropp på jorden. Min Kropp är Min Kyrka. De som tar avstånd från Min Kropp, genom att välja att följa en ny doktrin, kommer att förråda Mig och ändå kommer de ha mage att säga att det kommer från Mig.

På den dagen då den nya enade världsreligionen gör sig tillkänna, som kommer att godkännas genom sektioner inom den Katolska Kyrkan, som förutsagts, kommer Himlen att mörkna och ett stort åskoväder kommer att nedstiga över jorden. Det kommer att vara precis på samma vis som den sekunden som när Jag tog Mitt sista Andetag på Korset, då Min Faders Ilska utgjöts över Golgata. När detta händer och Tecken på att Min Sanna Kyrka har blivit borttagen och en falsk hednisk vämjelse har ersatt den, måste ni veta detta. Det är då Tuktan kommer att regna ner över hela mänskligheten.

Varje Tecken kommer att Ges från Himlen för att Varna dem som står på den falske profetens sida och hans snart tillkomna kohort, antikrist, då deras dagar kommer att vara räknade. De kommer att visas hur det kommer att vara att uppleva Min Faders Vrede. Många biskopar och präster kommer att inse Sanningen i detta skede och kommer att bekämpa denna ondska. De kommer inte att överge Mig och kommer att fortsätta att leda Min Sanna Kyrka på jorden. Tyvärr kommer många inte att ha modet att göra detta och de kommer att vara som lamm som leds till slakt, men de blir tröstade av att veta att Jag aldrig kommer att överge dem. Jag kommer att Sända dem mycket hjälp och Min Kvarlevande Armé kommer att resa sig och sprida Evangelierna, då de överallt har skjutits åt sidan. De kommer att predika i alla delar av världen och de kommer att vara orädda. Deras kärlek till Mig kommer att besegra antikrists arbete. Deras lydnad till Mig och deras svar på Mina Korstågsböner kommer att rädda miljarder av själar.

Och därefter, kommer Min Plan att vara slutförd.

Er Jesus

Gud Existerar i varje enskild person som är född i denna värld, oavsett tro eller deras föräldrars tro

Lördag 15 juni 2013, Kl. 23:44

Jag Är er älskade Jesus, som Verkar genom er själ. Även om ni ignorerar Mig, finns Jag Här. Jag Verkar genom er själ, eftersom ni Gav den åt Mig och därför kommer ni alltid att lida för Mig och med Mig.

Idag, Min dotter, Vädjar Jag till alla dem som säger att de inte tror på Gud. Om ni inte tror på Gud, måste Jag nu förklara hur ni vet att Gud verkligen Existerar. Gud Existerar i varje enskild person som är född i denna värld, oavsett tro eller deras föräldrars tro. Gud medför, med varje form av liv, en känsla av vördnad och förundran, som aldrig kommer att misslyckas med att skapa en känsla av intensiv kärlek inom en själ för en annan av Guds Skapelser.

Varenda en av er är Guds Skapelse. Detta är ett faktum. Vissa utav er är födda med stor skönhet. Andra är födda med defekter. Andra är födda med fruktansvärda ofullkomligheter. Men trots det är alla födda på grund av att Gud Tillåter det.

Många av er kommer att rättfärdiga förhindrandet av livet i Guds barn, som är ofullkomligt. Några av er kommer att mörda Guds barn i livmodern och sedan motivera detta, varav de flesta kommer att vara av egoistiska skäl. För detta kommer du att bli Dömd, om du inte ber Mig att förlåta dig. Du kommer att bli förlåten, men bara om du är uppriktigt ledsen för vad du har gjort för att förbanna Min Fader.

Några av er är födda med defekter, som skapar trauma i era liv. Även om detta kan vara tufft, får du detta lidande för att rädda andra, som annars skulle upphöra att existera. Du förstår, de själar som vanhedrar Min Fader och som aldrig kommer att be om förlåtelse för sina synder kommer hamna i Helvetets Eldar, i All Evighet. Ditt lidande kommer att rädda dem, eftersom de inte kan och kommer inte att rädda sig själva. Du valde detta lidande innan du föddes. Du kan acceptera detta nu eller kanske senare, men du är trygg i Mitt Rike för Härlighet kommer bli din för Evigt.

Er Jesus

 

Den enade världsorganisationen (The One World Order) är den största förvrängningen emot Guds Verkliga Treenighet

Fredag 5 juli 2013, Kl. 14:10

Min högt älskade dotter, det finns en religion, som åsamkar Mig det största Lidandet och det är den falska religionen, som dyrkar odjuret. Den enade världsorganisationen (The One World Order) är den största förvrängningen emot Guds Verkliga Treenighet och de som tillhör satans hus behöver så mycket bön. De är lurade till att tro att där finns en annan gud, som älskar dem. De har fått höra att den Välsignade Treenigheten är ett falsifikat och att Min älskade Fader är elak. De accepterar inte att Han har Skapat dem och deras huvuden är fyllda med så många lögner att de aldrig kommer att öppna sina sinnen för Sanningen. På grund av deras hängivelse till det ockulta, är de indragna i satanistiska krafter, som har slukat deras själar, som är fyllda med hat, inte bara för Gud utan även för alla Guds barn.

De älskar bara sig själva och deras lust för förnöjelse fyller dem med omättlig längtan efter mer. Ingen mängd av värdslig förnöjelse kommer att stilla dem, det är därför som de längtar efter mer obscenitet. De njuter av att ta ett annat liv och de har ingen ånger i deras själar, för de brutala massakerna de är skyldiga till. Deras inflytande sprids över hela jorden i varje nation och djävulsdyrkarna blandar sig bland de förmögna, företagsledare, regeringar, kungligheter, organisationer, inklusive media och rättsväsendet, domarkåren och Kyrkan. Var snäll och underskatta inte deras makt. Även om de är fåtaliga och inte infiltrerar varje del av era samhällen kommer de ändå göra fruktansvärda skador. Inte bara har de sålt sina själar till djävulen, men de drar med sig andra oskyldiga själar in i avgrunden med odjuret och hans demoner.

Jag Ger dem som älskar Mig, Nådegåvorna att besegra denna olycksbådande och kraftfulla grupp, som förbannar Mig varje sekund av dagen, när du säger denna korta Korstågsbön.

Korstågsbön (112) "För Frälsningens Nådegåvor"

"Älskade Jesus, Jag ropar på Dig för att Täcka själarna, på dem som har blivit infekterade av satan, med Din Frälsnings speciella Nådegåva. Befria deras stackars själar från det ondskefulla fångenskap som de inte kan fly ifrån. Amen."

Dessa stackars själar kommer att vara de första att kräva anspråk på odjuret som deras egen och de kommer lägga sig knall fall med ansiktet i marken för att dyrka antikrist. Ni måste alla be hårt, så att makten som satan har över dem, kan brytas och att deras hjärtan kommer att öppnas för Min Stora Barmhärtighet.

Er Jesus

Det Första Tecknet kommer att vara att jorden kommer snurra fortare. Det Andra Tecknet avser solen, som kommer torna upp sig, större, ljusare och börja snurra.

Tisdag 12 november 2013, Kl. 20:30

Min högt älskade dotter, då Min Tid närmar sig, kommer många att sova, men de som är välsignade med deras ögon öppnade för Mitt Ljus, kommer att känna till Tecknen. De kommer också att Ges Välsignelserna för att förbereda sig och endast de som klamrar sig fast vid Mig kommer att vara kapabla att uthärda förändringarna.

Ju närmare Dagen av Min Stora Ankomst kommer, desto fler människor, som säger att de älskar Gud, kommer dra sig ifrån Mig. Även de som säger att dem är heliga och upphöjer sig själva inuti Min Kyrkas hierarkier på jorden, kommer inte att vara kapabla att se Sanningen. De kommer inte att se Sanningen eftersom de kommer vara så upptagna med att deltaga i frågor och ceremonier, som kommer vara förolämpande mot Mig.

Det Första Tecknet kommer att vara att jorden kommer snurra fortare. Det Andra Tecknet avser solen, som kommer torna upp sig, större, ljusare och börja snurra. Bredvid den kommer ni att se en till sol. Därefter kommer vädret orsaka världen att skaka och förändringarna kommer betyda att många delar av jorden kommer bli förstörda. Dessa Straff- och det kommer bli många- kommer slita bort arrogansen från mänskligheten, så att själar kommer bönfalla om Guds Barmhärtighet. Inget annat kommer röra om hjärtan av sten hos dem som har stängt ut Guds Kärlek från sina liv.

Mänsklighetens Synder kommer eskalera snabbt och synden av avgudadyrkan kommer vira in sig själv trefaldigt runt jorden. Hedendom, klädd som kunglig monarki, kommer infiltrera Min Kyrka på jorden. När hedningarna omfamnar Min Kyrka, kommer det inte att vara för att dyrka Gud. När hedningar, ateister och andra icke-troende, som utåt avvisar Guds Existens, omfamnar Min Kyrka, kommer det inte att vara till Mig, Jesus Kristus, de böjer sina knän. När Min Kyrka tillkännager att den välkomnar alla, låt er inte luras. Det kommer inte betyda att de välkomnar in hedningar i Min Kyrka, så att de kan buga inför Mina Tabernakel. Nej, det kommer vara för att paradera avgudadyrkan, orsakad av Stolthetens Synd, inför Mig, för att vanhelga de Heliga Tabernaklen. De kommer placera hedniska symboler på Mina Altare och kräva att intet ont anande församlingar bugar och accepterar sina medmänniskor, med välvilja och generositet. Alla kommer bli ombedda att förneka Sanningen, för att välkomna falska tillbedjare som kommer att trampa på Mina Altare. Därefter, kommer Guds Hand att falla.

Krig kommer spridas, jordbävningar kommer skaka jordens fyra hörn och hungersnöd kommer greppa tag om mänskligheten och varje ondskefull gest och förolämpning gjord inför Gud kommer resultera i en fruktansvärd Tuktan. När de som accepterar Min Barmhärtighet leder Min Kyrka, kommer varenda demon förbanna dessa Guds barn.

För att skydda dem, kommer Gud Ingripa och ve åt dem som spottar i Ansiktet på deras Skapare.

Tiden har kommit. De som förbannar Mig kommer lida. De som följer Mig kommer genomleva denna förföljelse, fram till Dagen då Jag kommer att Svepa in dem i Mina Barmhärtighetsfulla Armar. Och då, endast de som blir kvar, för att de vägrade Min Hand av Barmhärtighet, kommer de Ges över till odjuret de avgudade och från vem de sökte njutning från.

Så många människor kommer att avvisa Mig, ända fram till slutet. Två tredjedelar kommer spotta mot Mig, kämpa mot Mitt Ingripande, och skrika varenda form av obscenitet gentemot Mig. Medan Dagen drar sig närmre och närmre, kommer hatet emot Mig bevittnas för alla att se. Även dem som ger världen intrycket att de hedrar Gud kommer tyst att förbanna Mig.

Dagen då odjurets bedrägeri kommer exponeras, för alla att se, kommer att vara en dag som ingen kommer glömma. För den dagen, då världen kommer skåda bedragaren, antikrist, resa sig med Min Krona på sitt huvud- klädd i röd dräkt- kommer att vara dagen då eld kommer hällas ut från hans mun.

När skräcken slutligen sjunker in, kommer eld att omsluta honom och alla dem som svor sin lojalitet till honom kommer att kastas in i avgrunden. Och därefter kommer Jag, som Jag har sagt till er. Jag kommer resa upp Min Kyrka och föra samman världen i enhet med Min Faders Heliga Vilja och frid kommer, äntligen, råda.

Allt Jag har Sagt till er är Sant. Allt som kommer hända kommer hända som Jag har Sagt till er. Det kommer att hända snabbt, för trots Min Vrede, som orsakas av människans hyckleri och otacksamhet, kommer Jag endast att föra detta lidande, äntligen, mot sitt slut. Jag kommer för att Rädda alla syndare, men många kommer inte att vilja bli räddade.

Var starka Mina efterföljare, för Jag kommer att Skydda alla syndare, som accepterar Min Barmhärtighets Hand under Varningen. Så varenda barn av Gud, troende och icke-troende, kommer bli inkluderade i detta Stora Ingripandet från Himlen. Men efter den här tiden, kommer Guds ängel att separera de goda från de onda. Tiden är knapp.

Er Jesus

 

Jordbävningar kommer att vara av sådan omfattning, att de kommer att kännas genom flertalet länder, på samma gång

Torsdag 20 februari 2014, Kl. 18:39

Min högt älskade dotter, när tiden kommer för Mig att Göra Mig Själv tillkänna, vid Min Andra Ankomst, kommer ni inte att känna igen världen, eftersom den kommer ha förändrats så mycket.

Hastigheten med vilken mänskligheten kommer att falla in i djupet av Synden kommer att chockera er. Varje ful Synd av Köttet kommer att vara synlig och många kommer att behöva se på dessa Synder som begås på offentliga platser. Mycket lite skam kommer att visas av de missdådarna som, liksom lejon i en mat frenesi, kommer att sjunka till de lägsta djupen av sedesfördärv, inte skådats sedan Sodom och Gomorras dagar. Sådant kommer angreppen av mänskligheten vara, som åstadkommits genom den onde, att mord kommer att begås överallt och självmord kommer att frodas. Då satan slukar själar, kommer han att se till att varje Lag som fastställts av Min Fader kommer att brytas. Kalla hjärtan, karga själar och besatthet av falska gudar och onda andar, kommer att ersätta den kärlek, som fortfarande existerar vid denna tid i världen.

Mitt Namn kommer att användas för att orera oanständigheter och de kommer förbanna varandra i deras hjärtan. Min dotter, Sanningen kan bli outhärdlig ibland, men rättvisa kommer att efterlämnas av Min Fader, över den mark som skändar Hans Ord. Allt Straff som efterlämnas av Min Fader kommer äga rum innan Min Andra Ankomst. Städer kommer försvinna, länder kommer bli bortsköljda med tidvattnet från Min Faders Ilska och jordbävningar kommer att vara av sådan omfattning, att de kommer att kännas genom flertalet länder, på samma gång.

Min dotter, du har redan fått informationen om dessa städer, som kommer att lida stort. Du måste erbjuda Mig dina tårar i försoning för Synderna av dem vars öde ligger i mörker. Utan ditt lidande kan Jag inte Göra vad som behövs för att Rädda själar. Så snälla, var generös med din smärta så kommer Jag att Visa Barmhärtighet för dem som du placerar framför Mig.

Berg kommer sjunka, sjöar kommer sammansmälta med haven och jordytan kommer att reduceras till en tredjedel. Nederbörd, som matchar Mina Tårar av Sorg, på grund av hatet i människors hjärtan, kommer bli konstant tills Mina Tårar är borttorkade, genom förlikning, av syndare, som kommer bli omvända.

Vet nu, att Gåvorna Givna till världen av Min Moder, genom århundraden, måste användas för att skydda er själva. Vet också att Frälsningens Medaljong- mer kraftfull än någon annan- kommer att vara ert försvar gentemot antikrists lockelse. Varje försök kommer göras för att stoppa Frälsningens Medaljong, men ingenting kommer stoppa Krafterna associerade med denna Gåva.

Mina älskade efterföljare, ni måste fokusera på böner i dessa dagar och lägga all er tillit på Mig, eftersom dem som är Mina kommer Bli Skyddade och ni kommer att vara Min anledning att visa Barmhärtighet åt de drabbade och hedningarna. Ni får aldrig försvagas eller ge upp, för om ni gör det, kommer ni finna den här vägen gentemot Mig omöjlig att navigera utan Mitt Ljus, som kommer behövas varje steg av vägen, om ni ska slutföra den här resan.

Er Jesus

 

 
 

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode